jan.
03

Új rendeletek a Magyar Közlöny 2017. december 28-i számában

A Magyar Közlöny 2017. december 28-i számában megjelent az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Az OTÉK 32. §-a új, (3) bekezdéssel egészül ki, mely kimondja, hogy a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű – a szélerőmű és szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, – temető területét kivéve – különleges terület építési övezetben, továbbá közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület övezetben, – temető területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve – különleges beépítésre nem szánt terület övezetben.

A 115. §-a kimondja, hogy a fent hivatkozott rendelkezéseket a 2012. augusztus 6-án vagy azt megelőzően hatályos településrendezési követelményei alapján készült, illetve módosított helyi építési szabályzattal összefüggésben folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

A módosítás 2018. január 1-jén lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 2017. december 29-i számában megjelent a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A rendelet szabályai alapján a hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítése, átalakítása, bővítése, használatbavétele vagy megszüntetése iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani. A kérelmet papír alapon, vagy elektronikusan lehet benyújtani.

A kérelem tartalmazza a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,a berendezés megnevezését, jellegét, a létesítési engedély es a használatbavételi engedély iránti kérelem eseten a tervező nevet, kamarai névjegyzéki jelölését, a használatbavételi engedély iránti kérelem eseten a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevet, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számat.

A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része tartalmazza a berendezés megnevezését, jellegét, típusát, a védett építmény, építményrész megnevezését, helyét, a létesítési engedély megadása esetén a tervező nevet, kamarai névjegyzéki jelölését, a létesítési engedély hatályát, a használatbavételi engedély megadása eseten a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést, a megszüntetési engedély megadása eseten az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

A rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba, azzal a kiegészítéssel, hogy a folyamatban lévő közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

A Magyar Közlöny 2017. december 29-i számában megjelent az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A rendelet módosítja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletet.

A rendelet új 1/A szakasszal egészül ki, mely megállapítja a bányászati hulladékkezelő létesítmény létesítésével kapcsolatos szabályokat, a kérelem tartalmát, valamint az engedélyezés menetét.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása kimondja, hogy az 50 MW, es az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműre vonatkozó termelői működési engedélyes az átviteli rendszerirányító álláspontját is tartalmazó kérelmére a Magyar Energetikai es Közmű-szabályozási Hivatal elnöke engedélyezheti a miniszteri rendelet szerinti biztonsági energiaforrás-készlet felhasználását, ha a termelői működési engedélyes villamos energia folyamatos termelését veszélyezteti.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel is rendelkezik, az engedélyes a nyilvántartásaiban es a rendszerhasználati szerződésekben az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiségre vonatkozó adatokat elkülönítetten tartja nyílván es kezeli.

A rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba.